پیدا

بخشودگی جرایم دیر کرد

درخواست حذف اطلاعات

قابل توجه اعضاء محترم کتابخانه ابوالفضلی فیروز آباد یا عنایت به فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه که نسبت به بازگرداندنمنابع دردست امانت خود از تاریخ 1397/2/27 لغایت 1397/3/24 اقدام نمایند موردبخشودگی کامل قرار می گیرد.